CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Truyền thông 247 bao gồm: số chứng minh nhân dân/ Passport, điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Truyền thông 247 cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký thẻ thành viên Truyền thông 247 để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Truyền thông 247 về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Truyền thông 247 sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Truyền thông 247 .
• Truyền thông 247 có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Truyền thông 247 .
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền yêu cầu Truyền thông 247 thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Truyền thông 247 qua hòm thư tiếp nhận thông tin: maithuyqt1980@gmail.com.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Truyền thông 247 . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Truyền thông 247 sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Truyền thông 247 được Truyền thông 247 cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Truyền thông 247 . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Truyền thông 247 cam kết:
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Truyền thông 247 sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.