Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị.

Ngày 17 -10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Thành phần tham gia có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; chi, đảng bộ đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Các đồng chí chỉ huy các phòng.

Đại tá Lâm Văn Huy Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố quán triệt  Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Lâm Văn Huy Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố quán triệt  Nghị quyết số 34 với một số mục tiêu cụ thể: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước…

Nghị quyết 34 cũng đề ra các giải pháp chủ yếu về: Thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững lâu dài; đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh; chủ động, tích cực phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong công tác đối ngoại…

Toàn cảnh Hội Nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị.

Trước đó ngày 16 – 10, căn cứ từ tình hình thực tế của đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng đã tổ chức học tập các chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật 6 tháng (giai đoạn 2) năm 2023 gồm có 5 chuyên đề đó là : Nội dung cơ bản Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nội dung cơ bản Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Từ đó, trang bị cho mọi cán bộ sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao khả năng vận dụng pháp luật trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo, thiết thực hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lương Kiểm – Tiến Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *